Statut Stowarzyszenia Paulińskie Dni Młodych

Stowarzyszenie „Paulińskie Dni Młodych” zostało erygowane 
dekretem Ojca Generała Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika
nr 247/12 z dnia 13 czerwca 2012.

I. Postanowienia ogólne

1. Gorliwość apostolska inspirowana Duchem Świętym i wrażliwa na znaki czasu, przynagla nas do poświęcenia wszystkich sił i zdolności dla Boga i ludzi. Ożywieni nią podejmujemy nowe inicjatywy w służbie Kościoła i społeczeństw, wśród których wypadnie nam żyć i pracować nie lękając się nowych form, środków i metod apostolskich pod nadzorem przełożonych. (Konstytucje Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, art. 59.) W odpowiedzi na to wezwanie, sformułowane w Konstytucjach Zakonu, widząc także potrzebę dowartościowania i usprawnienia pracy duszpasterskiej z młodzieżą w ramach naszych parafii i klasztorów, O. Generał Zakonu Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika powołuje do istnienia Stowarzyszenie „Paulińskie Dni Młodych” (zwane dalej: „Stowarzyszeniem”), dla organizacji corocznych zjazdów młodzieży przy klasztorach paulińskich oraz podejmowania innych inicjatyw związanych z duszpasterstwem młodzieży przy placówkach Zakonu Paulinów.

2. Mając na względzie apostolskie posłannictwo naszego Zakonu, w odpowiedzi na potrzeby czasów, w których szczególną troską należy otoczyć młodych ludzi, wobec widocznego osłabienia rodzin i agresywnego naporu wrogich chrześcijaństwu ideologii, konieczne jest podjęcie inicjatyw koordynujących i wspierających pracę z młodzieżą w naszym Zakonie. Doświadczenie komunii pomiędzy osobami konsekrowanymi prowadzi do jeszcze większego otwarcia w stosunku do wszystkich innych członków Kościoła. Współpraca ta wypływa z potrzeby dzielenia odpowiedzialności nie tylko w prowadzeniu dzieł Zakonu, ale przede wszystkim

z pragnienia życia szczególnymi aspektami i wymiarami duchowości i misją Zakonu. (KONGREGACJA INSTYTUTÓW ŻYCIA KONSEKROWANEGO I STOWARZYSZEŃ ŻYCIA APOSTOLSKIEGO, Instrukcja: Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Odnowione zaangażowanie życia konsekrowanego w trzecim tysiącleciu, nr 31.)

3. Zmian w niniejszym Statucie dokonuje Zarząd Stowarzyszenia po uzyskaniu aprobaty O. Generała Zakonu.

4. Rozwiązanie Stowarzyszenia należy do kompetencji O. Generała Zakonu.

II. Cele i formy działalności Stowarzyszenia

5. Naczelnym zadaniem Stowarzyszenia jest praca na rzecz formacji młodzieży. Działania te mają na celu:a. wspieranie

i koordynowanie pracy duszpasterskiej z młodzieżą;b. integrację młodzieży;c. propagowanie duchowości i dziedzictwa paulińskiego;d. wspieranie duszpasterstwa powołań.

6. Podstawową formą realizacji celów Stowarzyszenia są organizowane corocznie Paulińskie Dni Młodych (zwane dalej: PDM), czyli zjazdy młodzieży wraz z duszpasterzami, odbywające się w naszych klasztorach. (Szczegółowe zasady zjazdu określa Regulamin Paulińskich Dni Młodych.) PDM stanowią punkt zworny dla pozostałych inicjatyw Stowarzyszenia dotyczących duszpasterstwa młodzieży, które podejmowane są w ciągu całego roku.

7. Sprawy Stowarzyszenia i podejmowanych przez nie dzieł są omawiane na tzw. Kapitule Stowarzyszenia, która odbywa się zawsze w ramach PDM oraz, jeśli zachodzi taka potrzeba, w innym dogodnym dla większości członków terminie. Najważniejsze decyzje Zarząd może pozostawić do wspólnego rozważenia lub poddania pod głosowanie Kapituły.

III. Członkowie Stowarzyszenia, ich obowiązki i prawa

8. Członkowie Stowarzyszenia są powoływani przez jego Zarząd na podstawie decyzji podjętej w zwykłym głosowaniu przy udziale całego Zarządu.

9. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:a. upływu czasu, na który przyjęto do Stowarzyszenia,b. własnej rezygnacji, z chwilą przekazania jej na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,c. ustania funkcji sprawowanej w Zakonie, ze względu na którą, powołano do Stowarzyszenia,d. decyzji Zarządu Stowarzyszenia, podjętej w zwykłym głosowaniu przy udziale całego Zarządu.

10. Każdy z członków Stowarzyszenia ma prawo do czynnego udziału w Kapitułach Stowarzyszenia.

11. Każdy z członków jest zobowiązany do sumiennego wypełniania obowiązków w ramach prac Stowarzyszenia.

IV. Władze Stowarzyszenia

12. Zarząd Stowarzyszenia stanowią:a. przewodniczący - mianowany dekretem O. Generała Zakonu,b. sekretarz i skarbnik – mianowani przez przewodniczącego Zarządu, o ile nie zostaną mianowani dekretem O. Generała Zakonu.

13. Zarząd odpowiada przed O. Generałem za działalność Stowarzyszenia.

14. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:a. uchwalanie regulaminu porządkującego szczegóły PDM;b. ustalanie szczegółowych planów i podejmowanie decyzji w sprawach działalności Stowarzyszenia;c. przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia;d. informowanie członków Stowarzyszenia o podejmowanych aktualnie inicjatywach;e. zwoływanie Kapituły Stowarzyszenia;f. administrowanie finansami Stowarzyszenia;g. powoływanie i odwoływanie poszczególnych członków do podejmowania zadań i funkcji w ramach prac Stowarzyszenia.

15. Wszystkie decyzje, wykraczające poza wymienione poniżej kompetencje poszczególnych członków Zarządu, podejmowane są zwykłą większością głosów Zarządu.

16. Do obowiązków Przewodniczącego należy:a. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz;b. przewodniczenie spotkaniom Zarządu;c. przewodniczenie Kapitule Stowarzyszenia;d. dbanie o działalność Stowarzyszenia zgodną ze Statutem i przyjętymi regulaminami;e. przygotowywanie rocznego sprawozdania do Kurii Generalnej.

17. Do obowiązków Skarbnika należy:a. nadzorowanie wszystkich spraw związanych z finansowaniem inicjatyw podejmowanych przez Stowarzyszenie;b. przygotowywanie części finansowej rocznego sprawozdania do Kurii Generalnej.

18. Do obowiązków Sekretarza należy:a. sporządzanie protokołów spotkań Zarządu i Kapituł Stowarzyszenia;b. prowadzenie archiwum Stowarzyszenia.

V. Fundusze Stowarzyszenia

19. Finanse Stowarzyszenia pochodzą głównie ze składek zbieranych w ramach PDM, ofiar, darowizn, dotacji, wydawanych publikacji, i tym podobnych form pozyskiwania funduszy, pod warunkiem, że są godziwe i zaaprobowane przez władze zakonne.

20. Budżet Stowarzyszenia jest jawny i podlega wglądowi zarówno władz zakonnych jak i członków Stowarzyszenia.

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH