10 lipca 2023

Sobota, 9 września, Nieszpory

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


HYMN

1  Boże, Stwórco wszystkich rzeczy,
Który władasz przestworzami,
Jasnym blaskiem dnie ozdabiasz,
Darem snu napełniasz noce.

2  Niech spoczynek nam przywróci
Sprawność znużonego ciała,
Myśl odświeży, a sumienie
Niech ukoi łaską skruchy.

3  Za miniony dzień składamy
Dzięki na początku nocy,
Ty nam pomóż swoją łaską
Być wiernymi Tobie, Boże.

4  Ciebie niechaj dusza sławi,
Ciebie pieśnią głos wychwala,
Ciebie trzeźwy umysł wielbi,
Ciebie czyste serce kocha.

5  Gdy głęboki mrok pochłonie
Blaski światła słonecznego,
Niech mu wiara się nie podda,
Lecz jaśnieje wśród ciemności.

6  Spraw to, Ojcze miłosierny,
Który razem z Twoim Synem
I z Pocieszycielem Duchem
Władasz czasem i wiecznością. Amen.

 

1 ant. Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.

 

Chwalcie, słudzy Pańscy, *
chwalcie imię Pana.
     Niech imię Pana będzie błogosławione, *
     teraz i na wieki.
Od wschodu aż do zachodu słońca *
niech będzie pochwalone imię Pana.
     Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, *
     ponad niebiosa sięga Jego chwała.
Kto jest jak nasz Pan Bóg, który mieszka w górze *
i w dół spogląda na niebo i na ziemię?
     Podnosi z prochu nędzarza *
     i dźwiga z gnoju ubogiego,
By go posadzić wśród książąt, *
wśród książąt swojego ludu.
     Tej, co była niepłodna, każe mieszkać w domu *
     jako matce cieszącej się dziećmi.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Od wschodu aż do zachodu słońca * niech będzie pochwalone imię Pana.

 

2 ant. Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana.

 

Ufność miałem nawet wtedy, gdy mówiłem: *
"Jestem w wielkim ucisku",
     I zalękniony wołałem: *
     "Każdy człowiek jest kłamcą!"
Czym się Panu odpłacę *
za wszystko, co mi wyświadczył?
     Podniosę kielich zbawienia *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem.
     Cenna jest w oczach Pana *
     śmierć Jego wyznawców.
O Panie, jestem Twoim sługą, *
Twym sługą, synem Twojej służebnicy.
     Tyś rozerwał moje kajdany, †
     Tobie złożę ofiarę pochwalną *
     i wezwę imienia Pana.
Wypełnię me śluby dla Pana *
przed całym Jego ludem,
     W dziedzińcach Pańskiego domu, *
     pośrodku ciebie, Jeruzalem.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze,
     i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Podniosę kielich zbawienia * i wezwę imienia Pana.

 

3 ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.

 

Chrystus Jezus, istniejąc w postaci Bożej, †
nie skorzystał ze sposobności, *
aby na równi być z Bogiem,
     Lecz ogołocił samego siebie †
     przyjąwszy postać sługi *
     i stał się podobnym do ludzi.
A w tym, co zewnętrzne, uznany tylko za człowieka, *
uniżył samego siebie,
     Gdy stał się posłusznym aż do śmierci, *
     i to śmierci krzyżowej.
Dlatego też Bóg wywyższył Go ponad wszystko *
i darował Mu imię ponad wszelkie imię,
     Aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano *
     istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał, *
że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Pan Jezus uniżył samego siebie, * dlatego Bóg wywyższył Go na wieki.


CZYTANIE (Hbr 13,20-21)

Bóg pokoju, który na mocy krwi przymierza wiecznego wywiódł spomiędzy zmarłych Wielkiego Pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, niech was uzdolni do wszelkiego dobra, byście czynili Jego wolę, sprawując w was, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen.


RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, * Tyś wszystko mądrze uczynił.
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, * Tyś wszystko mądrze uczynił.
K.   Ziemia jest pełna Twoich stworzeń.
W.  Tyś wszystko mądrze uczynił.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
W.  Jak wspaniałe są dzieła Twoje, Panie, * Tyś wszystko mądrze uczynił.


PIEŚŃ MARYI
 

Ant. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, * idź i upomnij go w cztery oczy. / Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.

 

Wielbi dusza moja Pana *
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim.
     Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. *
     Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia,
Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, *
a Jego imię jest święte.
     Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie *
     nad tymi, którzy się Go boją.
Okazał moc swego ramienia, *
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich.
     Strącił władców z tronu, *
     a wywyższył pokornych.
Głodnych nasycił dobrami, *
a bogatych z niczym odprawił.
     Ujął się za swoim sługą, Izraelem, *
     pomny na swe miłosierdzie,
Jak obiecał naszym ojcom, *
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

Ant. Gdy twój brat zgrzeszy przeciw tobie, * idź i upomnij go w cztery oczy. / Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata.


PROŚBY

Chrystus ulitował się nad głodnymi ludźmi i dokonał dla nich cudów swej miłości. Pamiętając o nich, błagajmy Go w duchu szczerego oddania:
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Wyznajemy, że z Twojej łaskawości otrzymaliśmy dzisiaj wszystkie dobrodziejstwa,
- niech one nie pozostaną w nas daremne, lecz przyniosą obfity owoc.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Ty jesteś światłością i zbawieniem wszystkich narodów, miej w swojej opiece świadków, których posłałeś na całą ziemię,
- rozpal ich ogniem Ducha Świętego.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Spraw, aby wszyscy ludzie troszczyli się o postęp i pokój tego świata
- i ochoczo zaradzali naglącym potrzebom naszych czasów.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Lekarzu duszy i ciała, przynieś ulgę chorym, bądź przy konających,
- nawiedź nas i umocnij swoim miłosierdziem.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

Przyjmij zmarłych do grona błogosławionych,
- których imiona są zapisane w księdze życia.
Okaż nam, Panie, swoją wieczną miłość.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA

Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.


K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

 

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH