09 lipca 2023

Sobota, 
9 września, 
Jutrznia

Wspomnienie dowolne Najświętszej Maryi Panny

 

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.


W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.

 


HYMN 
 

1  Jakże wspaniałą światłością jaśniejesz,

Córo królewska ze szczepu Dawida;

Święta Maryjo, wysoko się wznosisz

Ponad aniołów i błogosławionych.

 

2 Matko przeczysta i nigdy nietknięta,

Ty w swoim sercu i łonie dziewiczym

Przygotowałaś mieszkanie dla Boga,

Który się z Ciebie narodził człowiekiem.

 

 

3 Usłysz wołanie proszących o pomoc,

Zniszcz pęta grzechu i obdarz radością;
Ty, która jesteś poranną jutrzenką,
Rozprosz cień nocy i ukaż nam Syna.

 

4  Błagaj Chrystusa, którego wysławia

Wszystko, co żyje, zginając kolano,
Aby nam pomógł ciemności porzucić,
Dając swe światło i pełnię wesela.

 

5  Udziel nam tego, prosimy Cię, Boże,

Ojcze i Synu, i Duchu Najświętszy,
Ty, który czuwasz nad całym wszechświatem,
Rządząc nim z mocą i wielką mądrością. Amen.


 

1 ant. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, * a wierność Twoją nocami.

 

Dobrze jest dziękować Panu, *
śpiewać Twojemu imieniu, Najwyższy,
     Rano głosić łaskawość Twoją, *
     a wierność Twoją nocami,
Na harfie dziesięciostrunnej i lirze, *
pieśnią przy dźwiękach cytry.
     Bo weselę się, Panie, Twoimi czynami, *
     raduję się dziełami rąk Twoich.
Jak wielkie są dzieła Twoje, Panie, *
i jakże głębokie Twe myśli!
     Nie zna ich człowiek nierozumny *
     i głupiec ich nie pojmuje.
Chociaż występni się plenią jak zielsko, *
a złoczyńcy jaśnieją przepychem,
     I tak pójdą na wieczną zagładę, *
     Ty zaś, Panie, na wieki jesteś wywyższony.
Bo oto wrogowie Twoi, Panie, †
bo oto wrogowie Twoi poginą, *
rozproszą się wszyscy złoczyńcy.
     Dałeś mi siłę bawołu, *
     skropiłeś mnie świeżym olejkiem.
Moje oko spogląda z góry na nieprzyjaciół, †
a uszy me usłyszały o klęsce przeciwników, *
tych, którzy na mnie powstają.
     Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, *
     rozrośnie się jak cedr na Libanie.
Zasadzeni w domu Pańskim *
rozkwitną na dziedzińcach Boga naszego.
     Nawet i w starości wydadzą owoc, *
     zawsze pełni życiodajnych soków,
Aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy; *
On moją Opoką i nie ma w Nim nieprawości.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
 

Ant. Rano głosimy Twą łaskawość, Panie, * a wierność Twoją nocami.

 

 

2 ant. Uznajcie wielkość * naszego Boga.

 

Uważajcie, niebiosa, na to, co powiem, *
słuchaj, ziemio, głosu mojego.
     Jak deszcz niech spływa moje pouczenie, *
     jak rosa niech pada me słowo,
Jak deszcz rzęsisty na zieleń, *
jak deszcz życiodajny na trawę!
     Oto będę głosić imię Pana; *
     uznajcie wielkość naszego Boga!
On jest Opoką, a Jego dzieło doskonałe, *
wszystkie Jego drogi są słuszne.
     On jest Bogiem wiernym i nie zawodzi, *
     On sprawiedliwy i prawy.
Przestali być Jego dziećmi, †
bo grzech popełnili, *
pokolenie przewrotne i zakłamane.
     Więc tak chcesz odpłacić Panu, *
     ludu głupi i bezrozumny?
Czyż nie On jest twoim Ojcem i Stwórcą, *
który cię uczynił i dał ci życie?
     Wspomnij na dni, które przeminęły, *
     rozważ lata poprzednich pokoleń.
Zapytaj swego ojca, by cię pouczył, *
i twoich starców, niech ci opowiedzą,
     Jak to Najwyższy obdarzał dziedzictwem narody *
     i rozdzielał synów człowieczych.
Wtedy wytyczył granice dla ludów *
według liczby synów Boga sprawiedliwego,
     Bo Jego lud jest własnością Pana, *
     Jakub Jego wyłącznym dziedzictwem.
Znalazł go na ziemi pustynnej, *
na odludziu, gdzie brzmiały tylko dzikie głosy.
     Opiekował się nim i pouczał, *
     strzegł jak źrenicy oka.
Jak orzeł, który krąży nad gniazdem, *
by z niego wywabić swe pisklęta,
     I bierze je na skrzydła rozpostarte, *
     niosąc je na samym sobie,
Tak Pan go prowadził, *
a nie było z nim obcego boga.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Uznajcie wielkość naszego Boga.

 

 

3 ant. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię * na całej ziemi.

 

O Panie, nasz Panie, †
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi! *
Tyś swój majestat wyniósł nad niebiosa.
     Sprawiłeś, że na przekór Twoim przeciwnikom †
     usta dzieci i niemowląt oddają Ci chwałę, *
     aby poskromić nieprzyjaciela i wroga.
Gdy patrzę na Twe niebo, dzieło palców Twoich, *
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
     Czym jest człowiek, że o nim pamiętasz, *
     czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów, *
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
     Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich, *
     wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie, *
i dzikie zwierzęta,
     Ptaki niebieskie i ryby morskie, *
     wszystko, co szlaki mórz przemierza.
O Panie, nasz Panie, *
jak przedziwne jest Twoje imię na całej ziemi!
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Panie, jak przedziwne jest Twoje imię * na całej ziemi.

 


CZYTANIE (por Iz 61,10)

Ogromnie weselę się w Panu, dusza moja raduje się w moim Bogu, gdyż odział mnie w szaty zbawienia i okrył płaszczem sprawiedliwości, jak oblubienicę zdobną w swe klejnoty.


RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował.

     W.  Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował.
K.   Dał Jej zamieszkać w swoim przybytku.

     W.  I bardzo umiłował.

K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

     W.  Bóg wybrał Maryję * I bardzo umiłował.


PIEŚŃ ZACHARIASZA

 

Ant. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * przez Boga Najwyższego, / więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci                  mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Błogosławiona jesteś, Dziewico Maryjo, * przez Boga Najwyższego, / więcej niż wszystkie niewiasty na ziemi.

 


PROŚBY

Po każdym wezwaniu Kantora odpowiadamy wszyscy razem:

Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

 

Oddając cześć naszemu Zbawicielowi narodzonemu z Maryi Dziewicy, zanośmy do Niego pokorne błagania:

 

Zbawicielu świata, Ty mocą swojego odkupienia zachowałeś Twoją Matkę od wszelkiej zmazy grzechu,
- zachowaj nas od skażenia grzechem.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Nasz Odkupicielu, Ty sprawiłeś, że Maryja Dziewica stała się godnym dla Ciebie mieszkaniem i przybytkiem Ducha Świętego,
- daj, abyśmy byli na wieki świątynią Twego Ducha.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Jezu, Słowo odwieczne, Ty nauczyłeś swą Matkę wybierać to, co najlepsze,
- spraw, abyśmy za Jej przykładem szukali pokarmu dającego życie wieczne.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Królu wieków, Ty przyjąłeś swą Matkę z ciałem i duszą do niebieskiej chwały,
- spraw, abyśmy zawsze myślą przebywali w niebie.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

Panie nieba i ziemi, Ty zechciałeś, aby Maryja jako Królowa stała po Twojej prawicy,
- daj, abyśmy zasłużyli na udział w Jej chwale.
Niech Twoja Matka wstawia się za nami.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


 

MODLITWA

Miłosierny Boże, odpuść winy nam, sługom swoim, †
a ponieważ nasze czyny nie mogą się Tobie podobać, * niech nam wyjedna zbawienie Matka Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.


Jeśli kapłan lub diakon przewodniczy oficjum, zwraca się do wiernych ze słowami:
K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

 

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH