10 lipca 2023

Niedziela, 10 września, Jutrznia

XXIII Niedziela zwykła

K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen. Alleluja.


HYMN
 

1  Witaj, dniu pierwszy, początku światłości,
Dniu najszczęśliwszy zwycięstwa nad nocą,
Godny wesela i pieśni pochwalnych,
Dniu Paschy, witaj.

2  Nim zajaśniałeś, Jezus cierpiał za nas
I swoją męką zgładził ludzkie winy;
Pogodził z Ojcem marnotrawnych synów
Przez śmierć na krzyżu.

3  Razem z Chrystusem jesteśmy umarli
Złu i grzechowi, by życie odzyskać;
Chrztem odrodzeni czekamy na zorzę
Słońca wieczności.

4  Baranku Boży, zmartwychwstały Panie,
Zbawieni łaską, Twoją krwią obmyci,
Wielbimy Ciebie przez Twą jedność z Ojcem
W Najświętszym Duchu. Amen.

 

 

1 ant. Potężny jest Pan * w niebie. / Alleluja.

 

Pan króluje, oblókł się w majestat, †
Pan wdział potęgę i nią się przepasał, *
tak świat utwierdził, że się nie zachwieje.
     Twój tron niewzruszony na wieki, *
     istniejesz od wieków, Boże.
Rzeki podnoszą się, Panie, †
rzeki swój głos podnoszą, *
hucząc podnoszą się rzeki.
     Ponad szum wód rozległych, †
     od morskich fal mocniejszy *
     jest Pan potężny w niebie.
Świadectwa Twoje bardzo godne są wiary, †
Twojemu domowi świętość przystoi, *
po wszystkie dni, o Panie.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Potężny jest Pan w niebie. / Alleluja.

 

2 ant. Pełen chwały jesteś, Panie, * i wywyższony na wieki. / Alleluja.

 

Błogosławcie Pana, wszystkie dzieła Pańskie, *
chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
     Błogosławcie Pana, aniołowie Pańscy, *
     błogosławcie Pana, niebiosa.
Błogosławcie Pana, wszelkie wody podniebne, *
błogosławcie Pana, wszystkie potęgi.
     Błogosławcie Pana, słońce i księżycu, *
     błogosławcie Pana, gwiazdy na niebie.
Błogosławcie Pana, deszcze i rosy, *
błogosławcie Pana, wszystkie wichry niebieskie.
     Błogosławcie Pana, ogniu i żarze, *
     błogosławcie Pana, upale i chłodzie.
Błogosławcie Pana, rosy i szrony, *
błogosławcie Pana, mrozy i zimna.
     Błogosławcie Pana, lody i śniegi, *
     błogosławcie Pana, dnie i noce.
Błogosławcie Pana, światło i ciemności, *
błogosławcie Pana, błyskawice i chmury.
     Niech ziemia błogosławi Pana, *
     niech Go chwali i wywyższa na wieki.
Błogosławcie Pana, góry i pagórki, *
błogosławcie Pana, wszelkie rośliny na ziemi.
     Błogosławcie Pana, źródła wodne, *
     błogosławcie Pana, morza i rzeki.
Błogosławcie Pana, wieloryby i morskie stworzenia, *
błogosławcie Pana, wszelkie ptaki powietrzne.
     Błogosławcie Pana, dzikie zwierzęta i trzody, *
     błogosławcie Pana, synowie ludzcy.
Błogosław Pana, Izraelu, *
chwal Go i wywyższaj na wieki.
     Błogosławcie Pana, kapłani Pańscy, *
     błogosławcie Pana, słudzy Pańscy.
Błogosławcie Pana, duchy i dusze sprawiedliwych, *
błogosławcie Pana, święci i pokornego serca.
     Błogosławcie Pana, Chananiaszu, Azariaszu i Miszaelu, *
     chwalcie Go i wywyższajcie na wieki.
Błogosławmy Ojca i Syna, i Ducha Świętego, *
chwalmy Go i wywyższajmy na wieki.
     Błogosławiony jesteś, Panie, na sklepieniu nieba, *
     pełen chwały i wywyższony na wieki.

 

Ant. Pełen chwały jesteś, Panie, / i wywyższony na wieki. / Alleluja.

 

3 ant. Chwalcie Pana * z niebios. / Alleluja.

 

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
     Chwalcie Go, wszyscy Jego aniołowie, *
     chwalcie Go, wszystkie Jego zastępy.
Chwalcie Go, słońce i księżycu, *
chwalcie, wszystkie gwiazdy świecące.
     Chwalcie Go, nieba najwyższe *
     i wody, które są nad niebem.
Niech wychwalają imię Pana, *
albowiem On rozkazał, i powstały.
     Utwierdził je po wszystkie czasy, *
     nadał im prawo, które nie przeminie.
Chwalcie Pana na ziemi: *
potwory morskie i wszystkie głębiny.
     Ogniu i gradzie, mgło i śniegu, *
     gwałtowny huraganie, który pełnisz Jego rozkazy.
Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
     Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
     płazy i ptactwo skrzydlate,
Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
     Młodzieńcy i dziewczęta, *
     starcy i dzieci,
Niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko imię Jego jest wzniosłe.
     Majestat Jego ponad ziemią i niebem *
     i On pomnaża potęgę swego ludu.
Oto pieśń pochwalna wszystkich Jego świętych, *
synów Izraela, ludu, który jest Mu bliski.
     Chwała Ojcu i Synowi, *
     i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

 

Ant. Chwalcie Pana z niebios. / Alleluja.


CZYTANIE (Ez 37, 12b-14)

Tak mówi Pan Bóg: Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela, i poznacie, że Ja jestem Pan, gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój. Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to powiedziałem i wykonam - mówi Pan Bóg.


RESPONSORIUM KRÓTKIE

K.   Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
     W.  Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.
K.   Ty siedzisz po prawicy Ojca.
     W.  Zmiłuj się nad nami.
K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
     W.  Chryste, Synu Boga żywego, * Zmiłuj się nad nami.


PIEŚŃ ZACHARIASZA

Ant. Jeśli dwaj z was na ziemi * zgodnie o coś prosić będą, / to wszystkiego im użyczy mój Ojciec, który jest w niebie.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
     I wzbudził dla nas moc zbawczą *
     w domu swego sługi Dawida.
Jak zapowiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
     Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół *
     i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
     Na przysięgę, którą złożył *
     ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
     W pobożności i sprawiedliwości przed Nim *
     po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
     Jego ludowi dasz poznać zbawienie *
     przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
     By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
     aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
     Jak była na początku, teraz i zawsze, *
     i na wieki wieków. Amen.

Ant. Jeśli dwaj z was na ziemi * zgodnie o coś prosić będą, / to wszystkiego im użyczy mój Ojciec, który jest w niebie.


PROŚBY

Wytrwale błagajmy Boga, który posłał Ducha Świętego, aby był światłością serc wszystkich ludzi:
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.

 

Błogosławiony jesteś, Boże, nasza światłości,
- Ty dla swojej chwały pozwoliłeś nam doczekać dnia, który się rozpoczyna.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.

Ty opromieniłeś ziemię światłem zmartwychwstania swojego Syna,
- niech Twój Kościół zaniesie to światło wszystkim ludziom.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.

Ty przez Ducha Świętego oświeciłeś uczniów swego Jednorodzonego Syna,
- ześlij Twojego Ducha na Kościół, aby go zachował w wierności.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.

Światłości narodów, pamiętaj o tych, którzy trwają jeszcze w ciemnościach,
- otwórz ich oczy i serca, aby poznali Ciebie, jedynego i prawdziwego Boga.
Panie, bądź światłością dla swojego ludu.

 

MODLITWA PAŃSKA

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.


MODLITWA Boże, Ty nam zesłałeś Zbawiciela i uczyniłeś nas swoimi przybranymi dziećmi, † wejrzyj łaskawie na wierzących w Chrystusa * i obdarz ich prawdziwą wolnością i wiecznym dziedzictwem. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Amen.K. Pan z wami.
W. I z duchem twoim.
K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Święty.
W. Amen.

LEŚNIÓW (ŻARKI)

JASNA GÓRA

email: pdm.osppe@gmail.com

GOSPODARZ XIV PDM

Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej

Leśniowska 99

42-310 Żarki

Stowarzyszenie Paulińskie Dni Młodych

ul. o. A. Kordeckiego2

42-225 Częstochowa

SPRAWDŹ DOJAZD

Zakon Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika

Paulińskie Duszpasterstwo Młodych

COPYRIGHT @2023 PAULIŃSKIE DUSZPASTERSTWO MŁODYCH